HƯỚNG DẪN CÁCH TRÌNH KÝ VÀ KÝ ĐIỆN TỬ TRÊN VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

Tài liệu đính kèm: Tải về

ĐỀ NGHỊ CBGV THỰC HIỆN THEO CÁC HƯỚNG DẪN SAU:

1. GV THỰC HIỆN TRÌNH KÝ TRÊN V-OFFICE

2. HT, PHT KÝ DUYỆT VĂN BẢN BẰNG CHỮ KÝ SỐ ĐIỆN TỬ

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ KỸ THUẬT: 0961.929499

Bài viết liên quan